Zapraszamy do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.
Gmina Marklowice w ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, planuje realizację opieki wytchnieniowej w dwóch formach:
1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) ośrodku wsparcia,
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
d) domu pomocy społecznej
2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
a) ośrodku wsparcia,
b) ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
d) domu pomocy społecznej
Udział w programie jest bezpłatny.
Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie OPS w Marklowicach (pok.117) lub telefoniczny 32 455 06 84 do dnia 30.11.2021r. w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.