Ruszył program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR
Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.
W programie „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy gminy Marklowice. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.


Do kogo skierowany jest program?
Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y.
Co zrobić, aby wziąć udział w programie?
Warunkiem udziału w programie jest:
1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
3. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, których kopie należy dołączyć do oświadczenia (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie Rp-7).
Wsparcie przysługuje uczniom, którzy nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?
Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 29.10.2021r. do godz. 14.00, w Kancelarii (pokój nr 202) Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci/uczniów pełnoletnich?
Zakupione komputery zostaną przekazane na własność na podstawie umowy, jednak w okresie 2 lat projekt będzie monitorowany na następujących warunkach:
-     laptop zostanie przeznaczony do nauki ucznia w szkole,
-     rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie
nie objęte gwarancją,
-     rodzic zobowiąże się w okresie 2 lat do co sześciomiesięcznego okazania laptopa do oględzin
stanu technicznego pracownikowi Urzędu Gminy Marklowice.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Pliki do pobrania:


Zgoda na przetwarzanie danych - Granty PPGR - opiekun, rodzic.doc

Zgoda na przetwarzanie danych osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu.doc

Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 20212022 którzy ukończyli 18 rok życia).doc

Oświadczenie_rodzicaopiekuna_prawnego.doc

Wniosek Granty PPGR .doc