Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że od listopada zmieniły się zasady przyznawania dodatku dla gospodarstw domowych.
KILKA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZAMIESZKUJĄCYCH POD JEDNYM ADRESEM
Dotychczas w sytuacji gdy pod jednym adresem zamieszkiwało więcej gospodarstw domowych dodatek przysługiwał tylko jednemu gospodarstwu. Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość odstąpienia od tej zasady w następujących przypadkach:
- gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
- każde z tych gospodarstw domowych zamieszkuje w odrębnym lokalu,
- do 30 listopada 2022 r. nie ma możliwości ustalania odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach,
- każde z tych gospodarstw wykorzystuje oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania uprawniające do dodatku węglowego.
Ustalenia powyższych okoliczności dokonuje się w każdym przypadku w drodze wywiadu środowiskowego.
Przyznanie dodatku następuje się w drodze decyzji administracyjnej.
DEKLARACJA ZŁOŻONA W CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW PO 11 SIERPNIA 2022 R.
Dotychczas dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał, gdy główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość odstąpienia od tej zasady w sytuacji, kiedy na podstawie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego zostanie ustalone, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych oraz że źródło to uprawnia do otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych.
Ważne informacje.
Jeśli wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła został już rozpatrzony (wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną lub informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), to aby uprawnienie do dodatku zostało ustalone na podstawie aktualnych przepisów należy ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku.
Jeśli wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła został złożony, a nie został jeszcze rozpatrzony, to nie ma potrzeby składania kolejnego wniosku, albowiem wniosek ten będzie rozpatrywany na nowych zasadach.
Informuje się, że we wniosku o dodatek nadzy wskazać nr konta bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.
Informuje się, że we wniosku o dodatek należy wskazać nr konta bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.
Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać do 30 listopada 2022r.