Raport o stanie Gminy Marklowice za 2019 rok - czytaj

   Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, uchwał Rady Gminy i budżetu.
   Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
   Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.
   Termin sesji ustalono na dzień 14 lipca 2020.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.