Gmina Marklowice
realizuje zadanie:
„Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Marklowice”.

w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotowy projekt obejmował będzie wyłącznie te punkty oświetlenia ulicznego (oprawy oświetleniowe), które są własnością Gminy Marklowice bez oświetlenia parkowego w ilości 530 szt. Od pewnego czasu rozważany był przez Gminę problem poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Prowadzone były rozmowy i próby pomiarowe co do zastosowania urządzeń ograniczających zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego. Odrzucono jednak takie rozwiązania, gdyż opierały się one co do zasady na redukcji ilości światła, które daje oprawa oświetleniowa co miało dawać oszczędności zużycia energii elektrycznej, a dla Gminy kwestia zachowania właściwego komfortu świetlnego z uwagi na oczekiwania mieszkańców i użytkowników dróg była niezwykle istotna. Dla Gminy istotą poszukiwanego rozwiązania było znalezienie takiego rozwiązania, które pozwoli zachować komfort świetlny i jednocześnie ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Z uwagi na to zdecydowano się na technologię LED, która od wielu już lat z powodzeniem jest stosowana więc realizacja projektu w tej technologii jest wykonalna pod względem technicznym i będzie zgodna z najlepszymi praktykami wypracowanymi w tej dziedzinie. Za wybraniem tej technologii przemawia fakt, że jest ona sprawdzona, pozwala zachować przy dobraniu odpowiednich parametrów dotychczas istniejące natężenie światła, znacznie ogranicza zużycie energii elektrycznej, trwałość opraw LED jest dużo wyższa niż tych obecnie stosowanych, dostępność i rozwój technologii LED powoduje, że jej koszty sukcesywnie spadają a trwałość i zaawansowanie technologiczne rośnie co powoduje, że stosunek jakości do ceny jest niezwykle korzystny (szczególnie przy dużych zamówieniach, które wystąpi przy realizacji przedmiotowego projektu). Wymianie podlegać będą istniejące oprawy sodowe o mocy 70 W w ilości 261 szt. i istniejące oprawy sodowe o mocy 100 W w ilości 269 szt. Zastąpione zostaną oprawami typu LED o mocy 48 W w ilości 261 szt. i o mocy 61 W w ilości 269 szt.

Realizacja projektu poprzez zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury publicznej przyczyni się niewątpliwie do realizacji celu szczegółowego przyjętego w ramach działania 4.5-Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie i poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie–RIT dla IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna opisanych w SZOOP RPO WSL 2014-2020. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych C2.1.2.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach priorytetu P2.1 Ochrona powietrza i efektywność energetyczna dla realizacji celu strategicznego Subregionu Zachodniego CS2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Zachodnim dzięki zmniejszonej antropopresji określonych w Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Wydatki kwalifikowane 991.626,62
Dofinansowanie 842.882,63
Umowa o dofinansowanie podpisana 28.06.2016 r.
Projekt został zakończony i zrealizowany w całości zgodnie z założeniami.
Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 20.12.2016 r.
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA–RPSL.04.05.02–24–04B3/15-00
Wartość projektu: 544.700,70 zł.
Unia Europejska: 460.068,19 zł.