czyste powietrze 1

Informujemy, że z dniem 22.02.2021 r. swoją działalność rozpoczyna Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Marklowicach bez wyznaczenia stałych godzin funkcjonowania. Z Punktu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.
Nr tel. do Punktu: +48 32 4592837, 32 4592830,Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.


Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
Budżet Programu - 103 mld zł (dla całej Polski na lata 2019-2029).
Program przewiduje dofinansowania na:
• źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie przegród budowlanych,
• stolarkę drzwiową i okienną,
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
Forma dofinansowania:
• dotacja
Terminy:
• Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
• Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
• Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Warunki ubiegania się o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze:
1. Budynek, na który ma zostać udzielona dotacja, został oddany do użytkowania przed dniem złożenia wniosku.
2. Dochód Wnioskodawcy, rozumiany jako podstawa obliczenia podatku, nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł.
3. Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed 15 maja 2020 r. i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
4. Minimalna wysokość dotacji wynosi 3.000,00zł, (nie dotyczy wymiany źródła ciepła) a maksymalna wartość jest uzależniona od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia.
5. Okres realizacji wszystkich inwestycji wskazanych we wniosku o dotację wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.
6. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Każdy mieszkaniec Gminy Marklowice mający zamiar skorzystać z dotacji powinien zapoznać się z poniższymi informacjami oraz dokumentami zamieszczonymi na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html
Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
Tabela Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, kwalifikujący się do dotacji.
Wykaz dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2020 r.poz.111.)
Program priorytetowy Czyste Powietrze

Na szczegółowe konsultacje w Punkcie należy zabrać ze sobą następujące dokumenty i informacje:
• Dowód osobisty Wnioskodawcy,
• PESEL współmałżonka (jeśli dotyczy),
• Nr księgi wieczystej oraz nr działki, na której znajduje się budynek,
• Decyzja pozwolenie na budowę wraz z pozwoleniem lub zgłoszeniem na użytkowanie,
• Powierzchnia całkowita budynku,
• Akt własności lokalu lub budynku,
• Ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym np. PIT 37, PIT 40, PIT 16 PIT 28 (wraz ze stawką podatku PIT28).
• Nr konta bankowego Wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja,
• Zakres planowanej inwestycji wraz z terminami ich realizacji oraz kosztami.
• Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku)
• Powierzchnia przegród ścian, stropów (w przypadku wniosku o ich docieplenie)
• Powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej (w przypadku wniosku o ich wymianę)

Zasady działania Punktu w związku z COVID 19. W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, należy wyposażyć się w środki ochrony osobistej tj. maseczki. Przed wejściem do