Ważne! Zgłoszenia do 13 maja

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie rozpoczyna przyjmowanie wniosków o skierowanie na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady  i choroby układu ruchu.


Dzieci z terenu województwa śląskiego, będą miały możliwość leczenia i odpoczynku w dwóch ośrodkach CRR KRUS:
• podopieczni z wadami postawy i chorobami układu ruchu przebywać będą  w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 26 czerwca do 16 lipca 2022 roku;
• podopieczni z chorobami układu oddechowego przebywać będą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 14 lipca do 03 sierpnia 2022 roku.
Wnioski o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie, Placówkach Terenowych lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Wniosek wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z załącznikami (zał. Nr 2 Informacja o stanie zdrowia dziecka, zał. Nr 6 Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych, zał. Nr 7 Oświadczenie) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2022 roku.
Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci na turnusy rehabilitacyjne muszą zostać spełnione określone warunki:
• Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek
w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
• W roku 2022 na turnusy kierowane będą dzieci urodzone w latach 2007 - 2015.

Informujemy, iż:
• Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
• Pobyt na turnusach rehabilitacyjnych jest bezpłatny.
• Rodzice lub opiekunowie prawni nie ponoszą kosztów związanych z dojazdem dziecka.
• Dzieci uczestniczące w turnusach ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szczegółowe informacje w sprawie turnusów rehabilitacyjnych można otrzymać w OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, Placówkach Terenowych oraz pod nr tel.
34 378 85 14.

Dokumenty do pobrania:

Pismo KRUS

Informacja o stanie zdrowia dziecka

Wniosek o skierowanie na rehabilitację

Zgoda na przetwarzanie danych

Oświadczenie