Ważne! Zgłoszenia są przyjmowane do 15 maja

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie rozpoczyna przyjmowanie wniosków o skierowanie na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu.


Dzieci z terenu województwa śląskiego, będą miały możliwość leczenia i odpoczynku w dwóch ośrodkach CRR KRUS:
• podopieczni z wadami postawy i chorobami układu ruchu przebywać będą
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 25 czerwca do 15 lipca 2023 roku;
• podopieczni z chorobami układu oddechowego przebywać będą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 13 lipca do 02 sierpnia 2023 roku.
Wnioski o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie, Placówkach Terenowych KRUS lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Wniosek wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z załącznikami (zał. nr 2 Informacja o stanie zdrowia dziecka, zał. nr 6 Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2023 roku.
Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci na turnusy rehabilitacyjne muszą zostać spełnione określone warunki:
• Przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek
w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
• W roku 2023 na turnusy kierowane będą dzieci urodzone w latach 2008 – 2016 (7-15 lat).

 Informujemy, iż:
• Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
• Pobyt na turnusach rehabilitacyjnych jest bezpłatny.
• Rodzice lub opiekunowie prawni nie ponoszą kosztów związanych z dojazdem dziecka.
• Dzieci uczestniczące w turnusach ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szczegółowe informacje w sprawie turnusów rehabilitacyjnych można otrzymać w OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, Placówkach Terenowych KRUS oraz pod nr tel.
34 378 85 14.