Od dziś można składać wnioski o dodatek węglowy. Świadczenie będzie realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Marklowicach (parter pokoje 104 i 111) w godzinach pracy OPS.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Kwota dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 zł

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Uwaga! Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski można składać:

  1. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,
  2. papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w MARKLOWICACH w pok. 104 oraz w pok. 111 w godzinach pracy OPS w Marklowicach

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku
Oświadczenie RODO

Więcej informacji na temat dodatku węglowego znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy