Gmina Marklowice ogłasza nabór wniosków na II transzę zakupu preferencyjnego paliwa stałego, w ramach którego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, będzie mogła kupić węgiel w ilości nie większej niż 1,5 tony. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w 2022 r. można powiększyć limit określony na 2023 r.,tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku - maksymalnie do ilości 3 ton. Warunkiem jest nie zakupienie na sezon grzewczy 2022/23 takiego tonażu po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, co wnioskodawca oświadcza we wniosku pod rygorem odpowiedzialności karnej.


Wnioski na zakup węgla będą przyjmowane od 9 do 31 stycznia 2023 r. na piśmie w Urzędzie Gminy Marklowice w pok. nr 302 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Złożone wnioski będą podlegać weryfikacji.


Formularz wniosku na sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dostępny jest w Urzędzie Gminy Marklowice oraz jako załącznik do tej informacji.
W ramach realizacji zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych Gmina Marklowice otrzymała ofertę z Polskiej Grupy Górniczej S.A., na następujący sortyment węgla: Orzech z KWK ROW Ruch Rydułtowy oraz Pieklorz Ekogroszek z KWK ROW Ruch Chwałowice. Charakterystyka zaproponowanego paliwa jest dostępna na stronie internetowej www.sklep.pgg.pl
W razie jakichkolwiek pytań, osobami do kontaktu są pracownicy Pionu ITR Urzędu Gminy Marklowice, Pan Rafał Ćwiek tel: 32 459 28 35 i Pani Monika Salamon-Skorupa tel: 32 459 28 33.