Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów
i rencistów.
Od ostatnich terminów płatności świadczeń emerytalno-rentowych tj. od 25 sierpnia br. razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpocznie wypłatę tzw. „czternastej emerytury”. 
Kolejne wypłaty „czternastych emerytur” nastąpią we wrześniowych terminach płatności emerytur i rent tj. 10, 15 i 20 września br. 
W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone w październikowych terminach płatności. 
Informujemy, że „Czternastą emeryturę” Kasa wypłaci z urzędu. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków.
„Czternasta emerytura” przysługuje osobom, które w dniu 24 sierpnia 2022 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:
• emerytury rolniczej,
• renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
• renty rodzinnej,
• okresowej emerytury rolniczej,
• rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 
jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie przekracza kwoty 4.188,44 zł.
„Czternasta emerytura” przysługuje w wysokości:
• 1.338,44 zł (tj. kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2022 r.), jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza kwoty 2.900 zł,
• 1.338,44 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2.900 zł – jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2.900 zł.
Dodatkowego świadczenia nie przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł. 
Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie równe lub wyższe niż 4.188,44 zł, nie otrzyma „czternastej emerytury”. 
Przy ustalaniu wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych uwzględnia się sumę kwot tych świadczeń, brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, 
a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.
Informujemy również, że „Czternasta emerytura” jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, a poza składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z kwoty „czternastej emerytury” nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.