""Gmina Marklowice przystąpiła do samodzielnego zakupu preferencyjnego paliwa stałego, w ramach którego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach:
1) do końca 2022 r.,
2) od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.
W każdym z powyższym terminów planuje się sprzedaż do 1,5 tony węgla, o ile wcześniej nie zakupiło się na sezon grzewczy 2022/23 takiego tonażu po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, co wnioskodawca oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Od 14 listopada wniosek mogą składać osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla do końca 2022 r. Wnioski na zakup węgla od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. będą przyjmowane odrębnie, o czym będziemy informować w późniejszym terminie.
Jak informowaliśmy wcześniej ankiety o zapotrzebowaniu na węgiel składane przez Mieszkańców miały na celu rozpoznanie ilości opału jaką trzeba będzie zabezpieczyć a informacje w nich zawarte nie były wiążące, dlatego warunkiem koniecznym do preferencyjnego zakupu węgla jest złożenie wniosku.
Gmina podjęła współpracę w celu dystrybucji węgla do mieszkańców, należy jednak pamiętać, że jego dostępność i sortyment pozostaje poza naszym wpływem. Aby zapewnić sobie możliwość odbioru węgla do końca 2022 r. wnioski należy składać możliwie szybko, najlepiej w terminie do 30 listopada 2022 r. W przypadku wniosków złożonych w późniejszym terminie z przyczyn technicznych może nie być możliwości odbioru węgla w ramach pierwszej partii do końca 2022 r.
Zgodnie z zapisami ustawy, zakup węgla kamiennego w preferencyjnej cenie przysługuje osobie fizycznej w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967), tj. osobie fizycznej z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.
Wniosek o zakup składa się na piśmie w Urzędzie Gminy Marklowice w pok. nr 302 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Złożone wnioski będą podlegać weryfikacji.
Formularz wniosku na sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dostępny jest w Urzędzie Gminy Marklowice oraz jako załącznik do tej informacji.

Wniosek do pobrania: pdf, doc

W razie jakichkolwiek pytań, osobami do kontaktu są pracownicy Pionu ITR Urzędu Gminy Marklowice, Pani Monika Salamon-Skorupa tel: 32 459 28 33 i Pan Rafał Ćwiek tel: 32 459 28 35.