Gmina Marklowice
realizuje zadanie:
„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarczych na terenie gminy Marklowice”.

w ramach Działania 5.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotowy projekt obejmuje demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz zastąpienie ich wyrobami nieszkodliwymi (blachodachówką ) w 50 lokalizacjach na terenie Marklowic (gminy Marklowice). Projektem objętych jest łącznie 65 budynków mieszkalnych oraz gospodarczych znajdujących się na terenie indywidualnych gospodarstw domowych.
Łączna powierzchnia dachów zawierających płyty azbestowo-cementowe we wszystkich 65 budynkach objętych projektem wynosi 6.268,05 m2 tj. 68,95 ton zgodnie z metodologią z "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marklowice".
Planowanym efektem projektu jest wycofanie z użytkowania i unieszkodliwienie 68,0 t wyrobów zawierających azbest.
Realizacja projektu poprzez zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest przyczyni się niewątpliwie do realizacji celu szczegółowego jakim jest zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych (azbest) przyjętego w ramach priorytetu inwestycyjnego 6a - inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie (projekt jest zgodny z typami przedsięwzięć wymienionych w tym priorytecie inwestycyjnym) w ramach V osi priorytetowej Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów RPO WSL 2014-2020. Realizacja projektu poprzez zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest przyczyni się również niewątpliwie do realizacji celu szczegółowego jakim jest zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych (azbest) przyjętego w ramach działania 5.2-Gospodarka odpadami i poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT dla V osi priorytetowej Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów opisanych w SZOOP RPO WSL 2014-2020.
Przedmiotowy projekt realizowany jest przez członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Gminę Marklowice.
Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemu zdiagnozowanego w Strategii RIT Subregionu Zachodniego w pkt III.1.3 Ochrona środowiska, jakim jest problemem odpadów azbestowych. Diagnoza wskazuje, że elementy azbestowe znajdują się na różnego rodzaju obiektach: od domów, bloków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej po obiekty i zakłady przemysłowe. Zarówno w przypadku wyrobów zawierających azbest jak i płyt azbestowo – cementowanych samorządy Subregionu Zachodniego posiadają jedne z największych wskaźników ilości tego typu wyrobów na swoim obszarze.
Cel przedmiotowego projektu, którym jest zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbest) jest zbieżny z celem szczegółowym C2.2.1.1. Zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i azbestowych w ramach działania D2.2.1 Bezpieczne gospodarowanie odpadami i priorytetu P2.2 Ochrona zasobów przyrody dla realizacji celu strategicznego Subregionu Zachodniego CS2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Zachodnim dzięki zmniejszonej antropopresji określonych w Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Realizacja powyższego celu wyraźnie wskazuje dążenie do zwiększenia ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych, co spowoduje zmniejszenie presji na środowisko naturalne, a także poprawę jakości życia ludzi, dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska i wpłynie na zminimalizowanie negatywnego wpływu azbestu na zdrowie ludzi oraz na środowisko naturalne.
Realizacja projektu i jego celów jest zgodna z misją RIT Subregionu Zachodniego - RIT Subregionu Zachodniego narzędziem niwelującym oddziaływanie zdefiniowanych obszarów problemowych oraz pogłębiającym integrację i współpracę samorządów Subregionu Zachodniego oraz z wizją Subregionu Zachodniego - Subregion Zachodni jako obszar zrównoważonego i trwałego rozwoju, stwarzającego mieszkańcom korzystne warunki życia i pracy w wolnym od emisji środowisku, w oparciu o dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie i dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej, zapewniający możliwości adaptacyjne swoim mieszkańcom w obliczu dynamicznych przemian dotykających region.

Wartość projektu 1.181.271,35
Wydatki kwalifikowane 950.245,14
Wkład Funduszy Europejskich 807.708,37
Umowa o dofinansowanie podpisana 22.05.2017 r.