logotyp

Gmina Marklowice
realizuje zadanie:
„Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Marklowicach ”.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Marklowicach", zlokalizowany jest na terenie gminy Marklowice, w województwie śląskim, na Osiedlu Kolorowym 13 , gdzie mieści się wielorodzinny budynek mieszkalny.
Celem realizowanego projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku wielorodzinnym w Gminie Marklowice poprzez jego termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.
W oparciu o diagnozę oraz potrzeby określone w dokumentach strategicznych zarówno szczebla lokalnego, regionalnego jak i krajowego, zidentyfikowano działania objęte niniejszym projektem. W ramach jego realizacji planowane jest przeprowadzenie prac budowlanych, których celem jest poprawa izolacyjności termicznej budynku, a tym samym zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do jego ogrzania. Priorytetem w gminie jest walka z niską emisją, stąd przyjęto, że w wyniku przeprowadzonych w ramach niniejszego projektu prac nastąpi zmniejszenie rocznej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Celem głównym ujętym dla projektu, jest zwiększona efektywność energetyczna w sektorze mieszkalnictwa wielorodzinnego. Cele zostaną osiągnięte poprzez modernizację infrastruktury stanowiącej przedmiot projektu.
Dzięki wybranemu wariantowi inwestycji możliwe jest uzyskanie następujących rezultatów:
-ograniczenie emisji CO2 i PM10 do atmosfery dzięki ograniczeniu zapotrzebowania na energię cieplną.
-zmniejsz. zużycia surowców nieodnawialnych i energii el. oraz efektów dodatkowych:
-zmniejsz. wydatków z tytułu opłat za zużycie energii cieplnej w stosunku do wariantu z wykorzystaniem konwencjonalnych źr. energii.
- poprawa jakości przestrzeni publicznej dzięki odnowieniu elewacji budynku,
-wzrost wartości nieruchomości oraz prawa komfortu życia mieszkańców osiedla oraz ich stanu zdrowia.

 


Wartość projektu 1.525.931,79
Wydatki kwalifikowane 621.249,65
Wkład Funduszy Europejskich 500.416,59
Umowa o dofinansowanie podpisana 19.04.2021 r.