Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 9 luty 2023

Archiwalne Przetargi

Działki pod budownictwo mieszkaniowe

WÓJT GMINY MARKLOWCE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych pod budownictwo mieszkaniowe
własność: Skarb Państwa - Gmina Marklowice w użytkowaniu wieczystym
Działki są niezabudowane, uzbrojone, wolne od obciążeń, położone w Marklowicach przy
ul. Pawła Musioła.
Przeznaczenie w planie miejscowym: 11 MN – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 76 ZM – tereny ogrodów przydomowych:
1. Działka nr 1029/22 o pow. 0,0936 ha, KW Nr 13.306-W,
Cena wywoławcza: 41.236,00 zł (zawiera podatek VAT);
wadium: 3.380,00 zł;
2. Działki nr 1028/22, 1026/22 o pow. ogółem 0,1005 ha, KW Nr 13.306-W, 26.250-W
Cena wywoławcza: 44.530,00 zł (zawiera podatek VAT);
wadium: 3.650,00 zł;
Przeznaczenie w planie miejscowym: 7 MN – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej:
3. Działka nr 1043/22 o pow. 0,2814 ha, KW Nr 13.306-W, (możliwość zlokalizowania 6 budynków szeregowych)
Cena wywoławcza: 123.830,00 zł (zawiera podatek VAT);
wadium: 10.150,00 zł;
p1-1.jpg p2-1.jpg p3-1.jpg
08szereg.jpg    
1. Opis nieruchomości:
Nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Położone są przy drodze publicznej ul. Pawła Musioła. Uzbrojenie terenu: kanalizacja, i woda (prąd w trakcie budowy sieci). W sąsiedztwie osiedlowa nowa zabudowa jednorodzinna. Nieruchomość nr 3 jest przeznaczona pod budownictwo o zwartej zabudowie szeregowej.
2. Przetarg ustny odbędzie się 14.09.2010 r. o godz.10.00 w sali 205 siedziby Urzędu Gminy Marklowice w Marklowicach przy ul. Wyzwolenia 71.
3. Wadium winno być wniesione w formie pieniężnej do dnia 8.09.2010 r. na konto Urzędu Gminy Marklowice w ING Banku Śląskim S.A. w Katowicach o / Wodzisław Śl. nr 40105014031000000402466569 w Urzędzie Gminy Marklowice.
4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
5. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu polega:
 zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,
 zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrywają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
 przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych ze sprzedażą nieruchomości.
7. Wójt Gminy Marklowice może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, podając przyczynę jego odwołania.
8. Oględziny nieruchomości możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Pionem ITR Urzędu Gminy Marklowice tel. 32 4592830.
17. Informacji w sprawie przetargu udziela Pion ITR Urzędu Gminy Marklowice tel. 32 4592830 w godz. od 8.00 do 15.00.
9. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.marklowice.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a/ przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium,
b/ osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), zgoda organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii winne być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby upoważnionej,
c/ w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków,
d/ w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem drugiego współmałżonka, zawierającym zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu wymienionej nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,
e/ promesą MSWiA, zawierająca zezwolenia na nabycie prawa własności nieruchomości będących przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.),
f/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Pionie Infrastruktury technicznej i Rozwoju Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, pok. 302, tel. (032) 45 92 832, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30.
Gmina Marklowice zgodnie z art. 593 §2 KC może skorzystać z prawa odkupu w przypadku gdy:
- w okresie do 3 lat od daty podpisania umowy notarialnej Nabywca nie rozpocznie inwestycji, przy czym przez „rozpoczęcie inwestycji” należy rozumieć wybudowanie fundamentów (art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
- w okresie do 3 lat od podpisania umowy notarialnej Nabywca będzie zbywał nieruchomość.
Powyższe uwarunkowania zostaną wpisane w umowie notarialnej.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00