Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 5 czerwiec 2023

Informacje

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

 

 

Wójt Gminy Marklowice
na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96 poz. 873 z 2003 roku z późn. zm./
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.


I. Przedmiotem konkursu jest wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych określonych w Uchwale Rady Gminy Marklowice Nr III/9/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

II. Rodzaje zadań:
1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu – powierzenie
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - powierzenie
III. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są: organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

IV. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia realizowane w okresie:
Zadanie nr 1 realizacja zadań odbywa się w okresie od stycznia do grudnia 2011
Zadanie nr 2 realizacja zadań odbywa się w okresie od stycznia do grudnia 2011

V. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:
1) Zadanie Nr 1 - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) organizacja oraz udział w imprezach rekreacyjno - sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
b) organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w marklowickich szkołach,
c) wspieranie działań sportu mających na celu upowszechnianie sportu i rekreacji,
d) systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zgrupowań sportowych, udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych, obozach)

2) Zadanie Nr 2 - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a) działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
b) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
c) organizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze lokalnym,
d) publikacja niskonakładowych, niekomercyjnych wydawnictw i periodyków, książek, także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych, nut, nagrań fonograficznych i audiowizualnych tematycznie związanych z Gminą, promujących dorobek artystyczny marklowickich twórców, zabytki, dzieła sztuki, historię i tradycje oraz utworów literackich i muzycznych autorów marklowickich
e) działania na rzecz integracji społeczno - kulturalnej poprzez organizację festynów innych imprez środowiskowych,
f) upowszechnianie wiedzy o kulturze wśród mieszkańców Gminy, zwłaszcza dzieci i młodzieży poprzez organizowanie konkursów,
g) upowszechnianie sztuki (w tym m.in. malarstwa, rzeźby, technik cyfrowych) poprzez organizację wystaw, plenerów, warsztatów, prezentacji i szkoleń,
h) organizacja spotkań, odczytów, akademii oraz uroczystości, związanych z obchodami wydarzeń historycznych,
i) realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
j) prezentacja osiągnięć marklowickich artystów w kraju i za granicą, w szczególności poprzez: uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, konkursach, prezentacjach kulturalnych i artystycznych itp.,


VI. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2010 roku
wynosiła:
- Zadanie nr 1 – 200.000 zł.
- Zadanie nr 2 – 61.000 zł.

VII. Zasady przyznawania dotacji:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264,poz.2207) | w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs – nazwa zadania w Urzędzie Gminy Marklowice 44-321, ul. Wyzwolenia 71 – pokój nr 202.

W terminie:
Zadanie nr 1 – do dnia 12 stycznia 2011 r.
Zadanie nr 2 – do dnia 12 stycznia 2011 r.

VIII. Termin tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:
- merytoryczne - zasięg i miejsce wykonywania zadania,(oceniane w skali: 0-3),
- społeczne (beneficjenci) - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla uczniów, przewidywana liczba uczestników,zapotrzebowanie w szkołach na usługi świadczone w ramach projektu (oceniane w skali: 0-2),
- promocyjne- promocja gminy przez sport, promocja marklowickich sportowców osiągnięcia sportowe w ostatnich dwóch latach oraz promocja gminy przez sztukę promocja marklowickich twórców (oceniane w skali: 0-2),
- finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz innych źródeł finansowania-zakładani partnerzy (oceniane w skali: 0-2),
- organizacyjne - posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań (oceniane w skali: 0-2),
- analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach (oceniane w skali: 0-2)

IX. Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:
1. Warunkiem zawarcia umowy jest:
- posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji
- w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana korekta kosztorysu projektu
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru ofert
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz.2207).
4. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz.2207).
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji po zapoznaniu się z opiniami, w formie zarządzenia podejmuje Wójt Gminy Marklowice. Informacja o przyznaniu dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Pion Spraw Społecznych

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00