Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

Projekty RPO

Realizacja wymiany źródeł światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED

rpo latarnie 2016 1 rpo latarnie 2016 2 rpo latarnie 2016 9
rpo latarnie 2016 3 rpo latarnie 2016 4 rpo latarnie 2016 5
rpo latarnie 2016 6 rpo latarnie 2016 7 rpo latarnie 2016 8

Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Marklowice

logotyp

 

Gmina Marklowice
realizuje zadanie:
„Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Marklowice”.

w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotowy projekt obejmował będzie wyłącznie te punkty oświetlenia ulicznego (oprawy oświetleniowe), które są własnością Gminy Marklowice bez oświetlenia parkowego w ilości 530 szt. Od pewnego czasu rozważany był przez Gminę problem poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Prowadzone były rozmowy i próby pomiarowe co do zastosowania urządzeń ograniczających zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego. Odrzucono jednak takie rozwiązania, gdyż opierały się one co do zasady na redukcji ilości światła, które daje oprawa oświetleniowa co miało dawać oszczędności zużycia energii elektrycznej, a dla Gminy kwestia zachowania właściwego komfortu świetlnego z uwagi na oczekiwania mieszkańców i użytkowników dróg była niezwykle istotna. Dla Gminy istotą poszukiwanego rozwiązania było znalezienie takiego rozwiązania, które pozwoli zachować komfort świetlny i jednocześnie ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Z uwagi na to zdecydowano się na technologię LED, która od wielu już lat z powodzeniem jest stosowana więc realizacja projektu w tej technologii jest wykonalna pod względem technicznym i będzie zgodna z najlepszymi praktykami wypracowanymi w tej dziedzinie. Za wybraniem tej technologii przemawia fakt, że jest ona sprawdzona, pozwala zachować przy dobraniu odpowiednich parametrów dotychczas istniejące natężenie światła, znacznie ogranicza zużycie energii elektrycznej, trwałość opraw LED jest dużo wyższa niż tych obecnie stosowanych, dostępność i rozwój technologii LED powoduje, że jej koszty sukcesywnie spadają a trwałość i zaawansowanie technologiczne rośnie co powoduje, że stosunek jakości do ceny jest niezwykle korzystny (szczególnie przy dużych zamówieniach, które wystąpi przy realizacji przedmiotowego projektu). Wymianie podlegać będą istniejące oprawy sodowe o mocy 70 W w ilości 261 szt. i istniejące oprawy sodowe o mocy 100 W w ilości 269 szt. Zastąpione zostaną oprawami typu LED o mocy 48 W w ilości 261 szt. i o mocy 61 W w ilości 269 szt.

Realizacja projektu poprzez zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury publicznej przyczyni się niewątpliwie do realizacji celu szczegółowego  przyjętego w ramach działania 4.5-Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie i poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie–RIT dla IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna opisanych w SZOOP RPO WSL 2014-2020. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych C2.1.2.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach priorytetu P2.1 Ochrona powietrza i efektywność energetyczna dla realizacji celu strategicznego Subregionu Zachodniego CS2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Zachodnim dzięki zmniejszonej antropopresji określonych w Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Wydatki kwalifikowane 991.626,62
Dofinansowanie    842.882,63
Umowa o dofinansowanie podpisana 28.06.2016 r.

Projekt został zakończony i zrealizowany w całości zgodnie z założeniami.

Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 20.12.2016 r.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA–RPSL.04.05.02–24–04B3/15-00

Wartość projektu: 544.700,70 zł.

Unia Europejska: 460.068,19 zł.

 

 

 

Gmina Marklowice
realizuje zadanie:
Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarczych na terenie gminy Marklowice”.

 

w ramach Działania 5.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Przedmiotowy projekt obejmuje demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz zastąpienie ich wyrobami nieszkodliwymi (blachodachówką ) w 50 lokalizacjach na terenie Marklowic (gminy Marklowice). Projektem objętych jest łącznie 65 budynków mieszkalnych oraz gospodarczych znajdujących się na terenie indywidualnych gospodarstw domowych.

 

Łączna powierzchnia dachów zawierających płyty azbestowo-cementowe we wszystkich 65 budynkach objętych projektem wynosi 6.268,05 m2 tj. 68,95 ton zgodnie z metodologią z "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marklowice".
Planowanym efektem projektu jest wycofanie z użytkowania i unieszkodliwienie 68,0 t wyrobów zawierających azbest.

Realizacja projektu poprzez zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest przyczyni się niewątpliwie do realizacji celu szczegółowego jakim jest zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych (azbest) przyjętego w ramach priorytetu inwestycyjnego 6a - inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie (projekt jest zgodny z typami przedsięwzięć wymienionych w tym priorytecie inwestycyjnym) w ramach V osi priorytetowej Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów RPO WSL 2014-2020. Realizacja projektu poprzez zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest przyczyni się również niewątpliwie do realizacji celu szczegółowego jakim jest zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych (azbest) przyjętego w ramach działania 5.2-Gospodarka odpadami i poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT dla V osi priorytetowej Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów opisanych w SZOOP RPO WSL 2014-2020.

 

Przedmiotowy projekt realizowany jest przez członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Gminę Marklowice.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemu zdiagnozowanego w Strategii RIT Subregionu Zachodniego w pkt III.1.3 Ochrona środowiska, jakim jest problemem odpadów azbestowych. Diagnoza wskazuje, że elementy azbestowe znajdują się na różnego rodzaju obiektach: od domów, bloków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej po obiekty i zakłady przemysłowe. Zarówno w przypadku wyrobów zawierających azbest jak i płyt azbestowo – cementowanych samorządy Subregionu Zachodniego posiadają jedne z największych wskaźników ilości tego typu wyrobów na swoim obszarze.

Cel przedmiotowego projektu, którym jest zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbest) jest zbieżny z celem szczegółowym C2.2.1.1. Zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i azbestowych w ramach działania D2.2.1 Bezpieczne gospodarowanie odpadami i priorytetu P2.2 Ochrona zasobów przyrody dla realizacji celu strategicznego Subregionu Zachodniego CS2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Zachodnim dzięki zmniejszonej antropopresji określonych w Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Realizacja powyższego celu wyraźnie wskazuje dążenie do zwiększenia ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych, co spowoduje zmniejszenie presji na środowisko naturalne, a także poprawę jakości życia ludzi, dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska i wpłynie na zminimalizowanie negatywnego wpływu azbestu na zdrowie ludzi oraz na środowisko naturalne.

Realizacja projektu i jego celów jest zgodna z misją RIT Subregionu Zachodniego - RIT Subregionu Zachodniego narzędziem niwelującym oddziaływanie zdefiniowanych obszarów problemowych oraz pogłębiającym integrację i współpracę samorządów Subregionu Zachodniego oraz z wizją Subregionu Zachodniego - Subregion Zachodni jako obszar zrównoważonego i trwałego rozwoju, stwarzającego mieszkańcom korzystne warunki życia i pracy w wolnym od emisji środowisku, w oparciu o dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie i dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej, zapewniający możliwości adaptacyjne swoim mieszkańcom w obliczu dynamicznych przemian dotykających region.

Wartość projektu 1.181.271,35

Wydatki kwalifikowane 950.245,14
Wkład Funduszy Europejskich    807.708,37
Umowa o dofinansowanie podpisana 22.05.2017 r.

 

 

 

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Marklowice poprzez przebudowę drogi wraz z odwodnieniem

logotyp

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Marklowice poprzez przebudowę drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ulicy Krakusa w Marklowicach”

Gmina Marklowice

Całkowita wartość projektu: 2.043.693,31 zł.
Wartość dofinansowania: 1.640.045,35 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa Ślaskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjneg Województwa Ślaskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00