Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice w dziedzinie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia objętych Programem współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

 

Zarządzenie