INFORMACJE NA TEMAT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MARKLOWIC

W dniu 4 marca 2020 roku na VI Walnym Zgromadzeniu Nad-zwyczajnym dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa Mi-łośników Marklowic na lata 2020 –2024.

W skład zarządu weszli:
Józef Kłosok – Prezes
Michalina Pasz – Zastępca Prezesa
Aniela Brzóska – Skarbnik
Wiesława Trybuś – Sekretarz

pozostali członkowie:
Kordula Nowak
Andrzej Mencner
Jan Pasz
Henryk Siedlaczek
Ludwik Radziej
Bogusław Herman
Ośliźlok Bogdan

W skład Komisji Rewizyjnej powołano:
Michała Karwota – Przewodniczący
Marię Mencner – Członek
Beatę Brachmańską – Członek


Celem Towarzystwa Miłośników Marklowic jest:
inicjowanie działań mających na celu podnoszenie kultury duchowej i materialnej mieszkańców miejscowości,
stworzenie warunków do wszechstronnego integrowania się ludności gminy,
pogłębianie znajomości historii miejscowości Marklowice, która szczyci się 700-letnią przeszłością,
gromadzenie materiałów do obszernej publikacji na temat Marklowic,
propagowanie istniejących materiałów informacyjnych i historycznych,
spotkania odczytowo -informacyjne,
spotkania z wybitnymi osobistościami Śląska,
współudział w imprezach obrazujących tradycje i historię gminy Marklowice – stoisko TMM w czasie Dni Marklowic),
Przedsięwzięcia ekologiczne – między innymi organizacja ścieżek rowerowych na terenie Marklowic,
Działalność wydawnicza i promocja naszej miejscowości,
organizacja wycieczek krajoznawczych (– wprowadzone do statutu od 2007r.)

INFORMACJE NA TEMAT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MARKLOWIC

W dniu 4 marca 2020 roku na VI Walnym Zgromadzeniu Nad-zwyczajnym dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa Mi-łośników Marklowic na lata 2020 –2024.

W skład zarządu weszli:
Józef Kłosok – Prezes
Michalina Pasz – Zastępca Prezesa
Aniela Brzóska – Skarbnik
Wiesława Trybuś – Sekretarz

pozostali członkowie:
Kordula Nowak
Andrzej Mencner
Jan Pasz
Henryk Siedlaczek
Ludwik Radziej
Bogusław Herman
Ośliźlok Bogdan

W skład Komisji Rewizyjnej powołano:
Michała Karwota – Przewodniczący
Marię Mencner – Członek
Beatę Brachmańską – Członek


Celem Towarzystwa Miłośników Marklowic jest:
inicjowanie działań mających na celu podnoszenie kultury duchowej i materialnej mieszkańców miejscowości,
stworzenie warunków do wszechstronnego integrowania się ludności gminy,
pogłębianie znajomości historii miejscowości Marklowice, która szczyci się 700-letnią przeszłością,
gromadzenie materiałów do obszernej publikacji na temat Marklowic,
propagowanie istniejących materiałów informacyjnych i historycznych,
spotkania odczytowo -informacyjne,
spotkania z wybitnymi osobistościami Śląska,
współudział w imprezach obrazujących tradycje i historię gminy Marklowice – stoisko TMM w czasie Dni Marklowic),
Przedsięwzięcia ekologiczne – między innymi organizacja ścieżek rowerowych na terenie Marklowic,
Działalność wydawnicza i promocja naszej miejscowości,
organizacja wycieczek krajoznawczych (– wprowadzone do statutu od 2007r.)

Strona 2


Historia stowarzyszenia:

Towarzystwo Miłośników Marklowic zawiązało się w roku 1999 -2000 roku w związku
z przygotowaniami do obchodów 700-lecia założenia osady Marklowice.

Pierwsze spotkania grup założycielskich Towarzystwa Miłośników Marklowic miały miejsce w dniu 24 lutego 1999r. i 9 lutego 2000r.
W skład Komitetu Założycielskiego TMM weszli: pan Jerzy Kłosok, Tadeusz Chrószcz, Józef Kłosok, Jerzy Michalski, Aleksandra i Stanisław Ośliźlok.
Od roku 2000 trwały prace nad rejestracją towarzystwa jako stowarzyszenia z osobowością prawną i nad opracowaniem Statutu Towarzystwa Miłośników Marklowic.
Na I Zgromadzeniu Walnym w dniu 13 lutego 2001 roku został wybrany pierwszy skład Zarządu Towarzystwa.
Wybrani wówczas zostali - Jerzy Kłosok – prezes TMM, Józef Kłosok –wiceprezes TMM, Zuzanna Karwot- Sekretarz TMM, Kordula Nowak – Skarbnik, oraz pozostali członkowie Zarządu: Krystyna Klocek, Czesława Somerlik, Zbigniew Mura, Tadeusz Chrószcz, Stanisław Ośliźlok.
W dniu 6 lutego 2002 Towarzystwo Miłośników Marklowic zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń – pod numerem KRS 0000045391.
Towarzystwo posiada opracowany Statut TMM.
Od roku 2001 do końca 2007 Zarząd Towarzystwa Miłośników Marklowic spotkał się na około 40 posiedzeniach Zarządu.
Podczas posiedzeń były omawiane bieżące sprawy i organizowane przez TMM spotkania czy włączenie się do imprez gminnych.

Strona 3


Działalność stowarzyszenia od 2000 - 2006 roku.:

W 2000 roku TMM włączyło się w organizację obchodów 700-lecia lokacji Marklowic:
Wydanie publikacji:
Marklowice w starej fotografii – Józef Kłosok , wyd. w 2000r.
Marklowice.700 lat – Zuzanna Karwot, wyd. w 2000r.

W 2001 roku TMM włączyło się w organizację Konkursu Radia Katowice Laba 2001” poprzez:
organizację stoiska w dn. 14 lipca 2001 roku z książkami, widokówkami i ceramiką ofiarowaną na ten cel przez p. Z.Murę – stoisko prowadziły p. K.Klocek i Z.Karwot, oraz młodzież gimnazjalna.

Członek Zarządu p. Krystyna Klocek zorganizowała wystawę w szkole SP-1 zatytułowaną: „MINI IZBA REGIONALNA”.

w dniu 30 września 2001 członkowie TMM państwo Maria i Andrzej Mencner prowadzili stoisko TMM w Żywcu – reprezentując gminę Marklowice podczas finału Konkursu Radia Katowice Laba 2001.

W 2001 roku członek towarzystwa pan Sylwester Banko z własnej inicjatywy przy współpracy innych członków TMM wydał broszurkę „Parafia Jankowicka i jej pamiątki”. (broszurka jest rozprowadzana przez TMM, podczas imprez gminnych i prelekcji).

W roku 2001 w okazji Barbórki odbyła się w SP-1 przygotowana przez pana Józefa Kłosoka- wystawa lamp górniczych i zdjęć związanych z górnictwem.

W 2002 roku Towarzystwo Miłośników Marklowic zorganizowało kilka prelekcji
historycznych:

Prelekcja w dniu 19 lutego 2002 roku – Najstarsze dzieje Marklowic – opracowała i przedstawiła Zuzanna Karwot,

Prelekcja w dniu 21 maja 2002 Marklowice w latach okupacji – opracował i przedstawił Józef Kłosok,

Prelekcja w dniu 9 grudnia 2002 – Przyczynek do historii drewnianego kościółka pod
wezwaniem Św. Stanisława Walentego w Marklowicach – opracowali i przedstawili: Z.Karwot i J.Kłosok.

W dniu 11 listopada 2002 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 odbyła się wystawa poświęcona powstaniu i funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Marklowicach. Organizatorkami wystawy była pani Kodula Nowak – emerytowana dyrektorka tejże szkoły i pani Maria Staszakowa ówczesna dyrektor szkoły.
Wystawie towarzyszył koncert muzyki polskiej.

* W roku 2003 Towarzystwo Miłośników Marklowic zorganizowało z inicjatywy wójta gminy Marklowice - pana Tadeusza Chrószcza - jako członka zarządu TMM - spotkanie z pisarzem Józefem Musiołem, prezesem >>Towarzystwa Przyjaciół Śląska<<.
Spotkanie i prelekcja odbyły się w dniu 13 czerwca 2003 roku w lokalu Centrum.
W spotkaniu uczestniczył również p. Franciszek Ranoszek, emerytowany lotnik, uczestnik walk lotniczych o Anglię podczas II wojny światowej, który przyjechał wraz z panem Józefem Musiołem, oraz pan Henryk Siedlaczek, wówczas starosta powiatu raciborskiego.
Podczas prelekcji można było zakupić książki pana Józefa Musioła, książki i widokówki n.t. Marklowic.

Z inicjatywy pana Zbigniewa Mury i Józefa Kłosoka za aprobatą członków zarządu TMM od 2003 roku przygotowywano projekt rekonstrukcji kapliczki św. Jana Nepomucena przy stawie - zburzonej w roku 1947. Proponowano zrekonstruowanie kapliczki na podstawie dostępnych zdjęć i Projekt kapliczki wykonał uczeń technikum w Rybniku. Jednak ze względu na trudności związane z usytuowaniem tego obiektu i sprawami własnościowymi – zrezygnowano z realizacji tej inicjatywy.

Na II Walnym zgromadzeniu TMM w 2004 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Skarbnika Funkcję tą objęła p. Iwona Fojcik, natomiast pani Kordula Nowak zadeklarowała dalszego prowadzenie Kroniki TMM. Pani Czesława Somerlik zrezygnowała z członkostwa w Zarządzie TMM. Nowymi członkinią zarządu została p. Helena Cichy oraz pan Jan Kwiczała.

Od 2004 roku do nadal - trwają prace nad przygotowaniem opracowania na temat drewnianego kościoła pw. Św. Walentego i Stanisława w Marklowicach – kościółka który swoim wiekiem sięgał początku XVI wieku i spłonął 10 grudnia 1910r.

Udział TMM wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w realizacji projektu – „Swojskie
warzenie w swojskich klimatach” - konkurs dot. potraw regionalnych.

W 2006 roku Towarzystwo Miłośników Marklowic zorganizowało spotkanie z panem Józefem Mandelbaumem, byłym więźniem K.L. Auschwitz-Birkenau, który zbiegł podczas tzw. „marszu śmierci” w okolicy Wodzisławia.
Spotkanie i prelekcja odbyła się w dniu 25 października 2006r.

W całym omawianym okresie od 2000-2007 roku członkowie zarządu TMM biorą udział w lokalnych konkursach szkolnych jako członkowie jury. Osobami uczestniczącymi w takich pracach są pani Iwona Fojcik, Z.Mura, Jerzy Kłosok.

Strona 4


Działalność Towarzystwa Miłośników Marklowic w 2007roku:

W 2007 roku Towarzystwo Miłośników Marklowic na III Walnym Zgromadzeniu
nowym sekretarzem TMM została wybrana pani Wiesława Trybuś.
Do swoich założeń statutowych TMM przyjęło - organizację wycieczek krajoznawczych
dla członków towarzystwa jak i dla wszystkich osób chętnych.

W tym roku zorganizowano dwie wycieczki:

W 22 czerwcu 2007 r. odbyła się wycieczka do Brzegu (zamek piastowski), Opola (najstarsza część miasta) i do skansenu wsi opolskiej w Bierkowicach – uczestniczyło 14 osób.

W dniu 15 września 2007 r. miała miejsce wycieczka do Wrocławia. Zwiedziliśmy m. in. Muzeum Narodowe, Muzeum Archidiecezjalne, Ogród Botaniczny, niektóre budowle sakralne i wrocławski Rynek. Uczestniczyło 36 osób.

Przewodnikiem obu wycieczek był pan Jerzy Kłosok – prezes TMM.

Sprawy organizacyjne poprowadziła pani Wiesława Trybuś – sekretarz TMM.
Współpraca – Zuzanna Karwot.

Strona 5


Plany Towarzystwa Miłośników Marklowic na 2008 r.
- ustalone na posiedzeniu Zarządu w dniu 19 grudnia 2007r.

1.10 stycznia 2008 roku – spotkanie noworoczne i prelekcja Jerzego Kłosoka zatytułowana: Ciekawostki krajoznawczo turystyczne ziemi wodzisławskiej.
2.luty 2008 r.- wycieczka do kopalni Guido i Luiza w Zabrzu.
3.maj 2008r. - wycieczka: „Szlakiem kościołów drewnianych w ziemi rybnicko-wodzisławskiej”
4.wrzesień 2008r. - wycieczka dwudniowa: Kraków- Niepołomice- Bochnia,
5.czerwiec 2008 - spotkanie plenerowe Zarządu TMM.
6.wrzesień – wycieczka rowerowa jedną z marklowickich ścieżek rowerowych – spotkanie w Studzience przy śpiewie i grochówce.
7.październik prelekcja historyczna o drewnianym kościele Św. Walentego w Marklowicach.
8.11 listopada 2008r. - Rocznica Odzyskania Niepodległości – wystawa okolicznościowa (organizator mgr Józef Kłosok)
9.ostatnie miesiące roku; prelekcja – pana Mgr Jerzego Kłosoka – „Śląskie zwyczaje i tradycje” + osoby zaproszone do prowadzenia prelekcji.