Gmina Marklowice ogłasza nabór wniosków na II transzę zakupu preferencyjnego paliwa stałego, w ramach którego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, będzie mogła kupić węgiel w ilości nie większej niż 1,5 tony. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w 2022 r. można powiększyć limit określony na 2023 r.,tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku - maksymalnie do ilości 3 ton. Warunkiem jest nie zakupienie na sezon grzewczy 2022/23 takiego tonażu po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, co wnioskodawca oświadcza we wniosku pod rygorem odpowiedzialności karnej.


Wnioski na zakup węgla będą przyjmowane od 9 do 31 stycznia 2023 r. na piśmie w Urzędzie Gminy Marklowice w pok. nr 302 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Złożone wnioski będą podlegać weryfikacji.


Formularz wniosku na sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dostępny jest w Urzędzie Gminy Marklowice oraz jako załącznik do tej informacji.
W ramach realizacji zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych Gmina Marklowice otrzymała ofertę z Polskiej Grupy Górniczej S.A., na następujący sortyment węgla: Orzech z KWK ROW Ruch Rydułtowy oraz Pieklorz Ekogroszek z KWK ROW Ruch Chwałowice. Charakterystyka zaproponowanego paliwa jest dostępna na stronie internetowej www.sklep.pgg.pl
W razie jakichkolwiek pytań, osobami do kontaktu są pracownicy Pionu ITR Urzędu Gminy Marklowice, Pan Rafał Ćwiek tel: 32 459 28 35 i Pani Monika Salamon-Skorupa tel: 32 459 28 33.

Dzisiaj 29.11.22 r.  pierwsze 27 t groszku II z kopalni "Wesoła" dotarło do składu Firmy Tomex.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że od listopada zmieniły się zasady przyznawania dodatku węglowego.
KILKA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZAMIESZKUJĄCYCH POD JEDNYM ADRESEM
Dotychczas w sytuacji gdy pod jednym adresem zamieszkiwało więcej gospodarstw domowych dodatek węglowy przysługiwał tylko jednemu gospodarstwu. Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość odstąpienia od tej zasady w następujących przypadkach:

- gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
- każde z tych gospodarstw domowych zamieszkuje w odrębnym lokalu,
- do 30 listopada 2022 r. nie ma możliwości ustalania odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach,
- każde z tych gospodarstw wykorzystuje oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania uprawniające do dodatku węglowego.
Ustalenia powyższych okoliczności dokonuje się w każdym przypadku w drodze wywiadu środowiskowego.
Przyznanie dodatku węglowego następuje się w drodze decyzji administracyjnej.
DEKLARACJA ZŁOŻONA W CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW PO 11 SIERPNIA 2022 R.
Dotychczas dodatek węglowy przysługiwał, gdy główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość odstąpienia od tej zasady w sytuacji, kiedy na podstawie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego zostanie ustalone, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku o dodatek węglowy oraz że źródło to uprawnia do otrzymania dodatku węglowego, czyli będzie to kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego).
Ważne informacje.
Jeśli wniosek o dodatek węglowy został już rozpatrzony (wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną lub informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), to aby uprawnienie do dodatku zostało ustalone na podstawie aktualnych przepisów należy ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.
Jeśli wniosek o dodatek węglowy został złożony, a nie został jeszcze rozpatrzony, to nie ma potrzeby składania kolejnego wniosku, albowiem wniosek ten będzie rozpatrywany na nowych zasadach.
Informuje się, że we wniosku o dodatek należy wskazać nr konta bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.
Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022r.
https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

Od dziś można składać wnioski o dodatek węglowy. Świadczenie będzie realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Marklowicach (parter pokoje 104 i 111) w godzinach pracy OPS.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Kwota dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 zł

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Uwaga! Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski można składać:

  1. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,
  2. papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w MARKLOWICACH w pok. 104 oraz w pok. 111 w godzinach pracy OPS w Marklowicach

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku
Oświadczenie RODO

Więcej informacji na temat dodatku węglowego znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy