Powstające w gospodarstwach rolnych położonych na terenie Gminy Marklowice odpady takie jak: folie, sznurki, opony można za odpłatnością dostarczyć do: Instalacja do mechanicznego przetwarzania (sortowania) odpadów Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego "Transgór" S.A. przy ul. Cypriana Kamila Norwida 34a w Jastrzębiu-Zdroju.
Kontakt telefoniczny: 327555440, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami:
Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Marklowice, w wysokości 27,00 zł. miesięcznie od mieszkańca. Wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono w wysokości 81,00 zł. miesięcznie od mieszkańca.

UCHWAŁA NR XXIV/143/20 RADY GMINY MARKLOWICE w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice

Uchwałą Rady Gminy Marklowice nr XVII/108/20 z dnia 27 luty 2020 r. uchwalono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Marklowice.
UCHWAŁA NR XVII/108/20 RADY GMINY MARKLOWICE w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Marklowice

Druk deklaracji do pobrania

PSZOK czynny jest w każdą środę w godzinach od 700 do 1700 oraz w wybrane dni miesiąca w godzinach od 700 do 1400 zgodnie z poniższym wykazem.

Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych z terenu Marklowic mogą przywieźć i oddać w PSZOK następujące odpady:

● papier,
● tworzywa sztuczne,  metal,  opakowania wielomateriałowe,
● szkło,
● lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
● urządzenia zawierające freony,
● zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
● zużyte baterie i akumulatory,
● zużyte opony - 8 szt. z jednej nieruchomości na rok,
● przeterminowane leki i opakowania po lekarstwach,
● rozpuszczalniki,
● kwasy,
● alkalia,
● odczynniki fotograficzne,
● środki ochrony roślin,
● oleje i tłuszcze jadalne,
● farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,
● detergenty,
● odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 1m3 z nieruchomości na rok,
● odpady wielkogabarytowe,
● odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
● tekstylia i odzież,
● bioodpady, które nie są odpadami podlegającymi biodegradacji, a tym samym nie powinny być gromadzone w kompostownikach, np: kości, pochodzące z nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów.

 PSZOK IV kwartał 2023 r.

Miesiąc

Dni miesiąca

Środy – czynne od  700 do 1700

Wybrane dni miesiąca – czynne od 700 do 1400

Październik

4, 11, 18, 25,

2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 30

Listopad

8, 15, 22, 29

2, 3, 6, 7, 9, 13, 14, 20, 21, 27

Grudzień

6, 13, 20, 27

4, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21

 Regulamin PSZOK

Przypominamy, że od początku bieżącego roku firma odbierająca odpady po odbiorze bioodpadów nie zostawia worków brązowych na te odpady – w worki brązowe na bioodpady mieszkańcy muszą zaopatrywać się we własnym zakresie.
Tak jak dotychczas mieszkańcy w zamian za ponoszoną opłatę będą otrzymywać worki na pozostałe odpady zbierane selektywnie:
- papier (worki niebieskie),
- szkło (worki zielone),
- plastik, odpady wielomateriałowe i metal (worki żółte).
Bioodpady w tym również odpady zielone są odbierane sprzed nieruchomości bez ograniczeń ilościowych.

Nr Rejestr.

Nazwa firmy

Adres

Telefon

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 2018 r.

1/2012

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe "Transgór" S.A.

44-201 Rybnik
ul. Jankowicka 9

32-7555433

tak

2/2012

ECO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Spółka Jawna

44-200 Rybnik
ul. Kościuszki 45 a

32-4223673

tak

4/2012

PreZero Service Południe Sp. z o.o.

41-700 Ruda Śląska
ul. Kokotek33

32-2481081

tak

5/2012

PreZero Recykling Południe Sp. z o.o.

44-194 Knurów
ul. Szpitalna 7

32-2351183

nie

7/2012

Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-GLOB Janusz Kuczaty

44-362 Bełsznica
ul. Raciborska 37

32-4512015

tak

9/2012

Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach

42-274 Konopiska
Korzonek 98

34-3668984

nie

13/2012

"Naprzód" Sp. z o.o.

44-280 Rydułtowy
ul. Raciborska 144b

32-4577083

nie

21/2016

Recykling Południe Sp. z o.o.

44-310 Radlin
ul. Rybnicka 155

889 298 368

tak

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Marklowice zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania w 2018 r.

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
Cofinko Poland Sp. z o.o., Instalacja MBP, ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój
P.P.H.U KOMART, Instalacja MBP, ul. Szybowa 44, 44-194 Knurów
RIPOK SEGO Sp. z o.o., ul. Kolberga 65, 44-251 Rybnik

ODPADY ZIELONE
Best-eko Sp. z o.o., Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice" ul. Rycerska 101, 44-251 Rybnik

POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEKAZANE DO SKŁADOWANIA
Cofinco Poland Sp. z o.o. Składowisko odpadów komunalnych, ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie
Składowisko odpadów komunalnych w Knurowie, ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
Składowisko odpadów komunalnych w Rybniku, ul. Oskara Kolberga 67, 44-251 Rybnik

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w 2018 roku, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

34 %

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, który gmina jest obowiązana uzyskać w 2018 roku

30 %

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

91 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który gmina jest obowiązana uzyskać w 2018 roku

50 %

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

26 %

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania dla roku 2018

40 %

Numer

Nazwa firmy

Adres

Telefon

1

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

44-321 Marklowice
ul. Astrów 4a

32-4550292

2

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe "Transgór" S.A.

44-201 Rybnik
ul. Jankowicka 9

32-7555433

3

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

44-300 Wodzisław Śl.
ul. Marklowicka 15

32-4554665

4

"WODOCIĄGI-ESOX" Sp. z o.o.

44-310 Radlin
ul. Odległa 138

32-7292521

5

PreZero Service Południe Sp. z o.o.

41-700 Ruda Śląska
ul. Kokotek 33

32-2481081

6

Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól

44-304 Wodzisław Śl.
ul. Jastrzębska 53

32-4551483

7

ECO-GRYT

44-280 Rydułtowy
ul. Mickiewicza 25/6

32-4577162

8

HENKAS Pawluś Henryk

44-304 Wodzisław Śl.
ul. Mszańska 1c

32-4546700

9

WC SERWIS ŚLĄSK Sp. z o.o.

41-808 Zabrze
ul. Pod Borem 10

32-2784531

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Lp.

Podmiot

Adres

1

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

ul. Cmentarna 9, 44-321 Marklowice