Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 23 marzec 2023

Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Porządek obrad Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju i Komisji Spraw Społecznych w dniu 22 kwietnia 2021 roku

1. Otwarcie.
2. stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji SSP z dnia 18 marca 2021 r.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji ITR z dn. 25 marca 2021 r.
6. „Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok” - ref. Zastępca Wójta P. Galus.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał sesyjnych w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5029 S (ul. W. Ludów) w Marklowicach – ref. Zastępca Wójta,
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własnośc gminy Marklowice – ref. j. w.
c) zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 – ref. Skarbnik Gminy,
d) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2021 rok – ref. j. w.
8. Zaopiniowanie spraw:
a) przekazania gruntu na rzecz Gminy Marklowice – ref. Zastępca Wójta
b) rozpatrzenie pisma w sprawie zabudowy dodatkowego oznakowania tj. sygnalizacji pulsującej, przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych tj. ulicy Szymanowskiego i W. Ludów.
9. Informacja ustna Wójta dot. analizy funkcjonowania żłobków w powiecie wodzisławskim oraz informacja nt bonu żłobkowego – ref. Wójt T. Chrószcz.
10. Do wiadomości:
a/ Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z org. pozarządowymi za 2020 rok.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia komisji

Porządek obrad Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Rady Gminy Marklowice - VII Kadencji w dniu 25 marca 2021 roku

1. Otwarcie.
2. stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji ITR i SSP z dnia 25.02.2021 r.
5. „Analiza realizacji Strategii Rozwoju Gminy Marklowice na lata 2006-2020" – ref. Wójt
Gminy.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Porządek obrad Komisji Spraw Społecznych VII Kadencji w dniu 18 marca 2021 roku

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji ITR i SSP z dnia 25.02.2021 r.
Tematyka:
5. Działalność Stowarzyszeń i Klubów Sportowych za 2020 rok - (w zał. informacja pisemna).
6. Sprawozdanie Komisji Konkursowej z przebiegu prac nad podziałem środków fin. dla
stowarzyszeń i klubów sportowych – ref. Przew. Komisji konkursowej E. Skupień i Insp.
Cz. Somerlik.
7. Dyskusja nad kryteriami rozdziału środków pomiędzy organizacje pozarządowe.
8. Kryteria przyjęć do placówek oświatowych w Gminie Marklowice – ref. Dyr. GZOPO A. Białek
oraz dyrektor SP1, SP2 i PP.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu – ref. Dyrektor GZOPO A. Białek,
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad

Porządek wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwojui Komisji Spraw Społecznychw dniu 25 lutego 2021 roku

1.Otwarcie
2. stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji ITR i SSP z dnia 4 lutego 2021 r.
5. „Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach – ref. Kier.Biblioteki J. Węglorz.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał sesyjnych w następujących sprawach:
a) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Marklowice na lata 2021-2026 – ref. Kier. OPSK. Malina.
b) zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 – ref. Skarbnik Gminy J. Mrozek
c) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2021 rok – ref. j. w.
d) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2021 r. - ref. Zastępca Wójta P. Galus,
e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Wyzwolenia 136, stanowiącym własność Gminy Marklowice – ref. j. w.
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Marklowice, znajdującego się w rejonie ul. Jankowickiej – ref. j. w.,
g) określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – ref. j. w.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji

Porządek wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju i Komisji Spraw Społecznych w dniu 4 lutego 2021 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji ITR i SSP z dnia 21 i 28 stycznia 2021 r.
4. Omówienie sprawy dzierżawy budynku komunalnego przy ul. Wyzwolenia 136 (byłego przedszkola) – ref. Wójt i Zastępca Wójta.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Strona 1 z 17

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00