Kolejny rok szkolny 2023/2024 został uroczyście zainaugurowany. Wierzę, że wszyscy w związku z tym faktem wiążecie jakieś plany, nadzieje i marzenia. Zapewne uda się Wam co najmniej część z nich zrealizować. Jestem przekonany, że uczniów czeka wspaniała przygoda w czasie odkrywania tajemnic świata. Pojawią się nowe wyzwania i nowe szanse, które stworzą doskonałe warunki doskonalenia wiedzy i umiejętności, co w przyszłości pozwoli Wam stanąć w szeregach dorosłych i wykształconych ludzi zmieniających świat na lepszy.
Nie mogłem osobiście przekazać życzeń, ale myślami towarzyszyłem pierwszoklasistom, którzy dzisiaj składali ślubowanie i tym starszym, którzy rozpoczną naukę w wyższych klasach, zatroskanym o wasz los rodzicom i pełnym zapału do pracy nauczycielom oraz czuwającym na posterunku pracownikom administracji i obsługi.
Niech nowy rok szkolny przyniesie dzieciom i młodzieży ciekawe i niezapomniane doświadczenia a szkoła niech będzie miejscem nieustającej fascynacji i podziwu dla ludzkiego rozumu. Nauczycielom życzę satysfakcji płynącej z pracy zawodowej, zaś rodzicom dobrej współpracy z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice.
Tadeusz Chrószcz
Wójt Gminy Marklowice

więcej zdjęć znajduje się na FB Gminy Marklowice

DSC 2674 2

Informuję, że w dniach od 25 do 31 sierpnia 2023 r., w godzinach pracy urzędu (pokój 302, II piętro) wyłożony będzie do wglądu spis członów izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.

W związku przystąpieniem do przebudowy odcinka ul. Spacerowej od dnia 4 września br. do dnia 16 pażdziernika br. Wystąpią utrudnienia w ruchu.
wykonawcą robót jest
BAUVIP Sp. z o.o.
Marklowice ul. Wiosny Ludów 53A

""

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach ogłasza nabór wniosków do udziału  w ww. programie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program adresowany jest do :

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w:

czynnościach samoobsługowych;

prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze Środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie : https://niepelnosprawni.gov.pl

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt osobisty w siedzibie OPS w Marklowicach (pok.117)  lub telefoniczny 32 4550684 do dnia 01.09.2023 r. w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Wnioski złożone w późniejszym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową.